Algemene voorwaarden Online programma’s Kelly Weekers

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.kellyweekers.com en alle online diensten die hierop worden aangeboden.

Gegevens Kelly Weekers organisatie (KW in tekst vervolgens genoemd)

Drs. K. Weekers

Leemzeulder 31
1251AM Laren
KvK-nummer: 55410820

BTW-nummer: 029731379B01

info@kellyweekers.com

Wij mogen altijd de Algemene Voorwaarden veranderen. Omdat je www.kellyweekers.com gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan online coaching programma’s & challenge programma’s

2.1 KW biedt verschillende online coaching programma’s aan, namelijk:

  • Mama in Balans
  • Rust, Balans & Focus
  • Relaxt Werken, Meer Verdienen

2.2 KW biedt verschillende online challenge programma’s aan, namelijk:

  • Relax Your Mind
  • Business Boost

2.3 Je kunt zowel als ondernemer als particulier deelnemen aan KW online programma’s.
2.4 Tijdens het online coaching programma’s krijg je wekelijks een werkboek en bijhorende video(s). Daarnaast gaat Drs. Kelly Weekers minimaal 1 keer live om alle vragen te beantwoorden. Voor het overzicht van de programma’s zie op hoofdlijnen op www.kellyweekers.com/coaching/. Kies hier het online coaching programma dat je volgt en je ziet precies wat de ondersteuning vanuit KW is.
2.5 KW kan niet garanderen dat het volgen van KW online coaching programma’s ervoor zorgt dat je succesvolle verandering ondergaat. Wel zal Drs. Kelly Weekers, samen met het Kelly Weekers team, altijd inspannen dat je alle handvatten hebt om het succes het online coaching programma te volgen en af te ronden. KW adviseert om alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie d.m.v. video’s te bestuderen en de opdrachten te maken.
2.6 Tijdens het online challenge programma’s ontvangt je elke dag een mail gedurende de looptijd van het programma. Daarnaast gaat Drs. Kelly Weekers minimaal 1 keer live om alle vragen te beantwoorden. Voor het overzicht van de challenges zie op hoofdlijnen op https://kellyweekers.com/gratis-challenge-2/. Kies hier het online challenge programma dat je volgt en je ziet precies wat de ondersteuning van KW is.

Artikel 3. Betaling online coaching programma’s.

3. Betaling

3.1 Betaling is altijd in één keer via https://kellyweekers.com/shop/ waarbij je kan betalen via:

* Ideal
* PayPal

3.2 KW heeft een ‘niet goed geld terug garantie’ daar KW het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn. Veertien dagen na de start van het programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. info@kellyweekers te contacten met de duidelijk aantoonbare reden waarom gebruik te maken van deze garantie regel. Wel dien je het ontvangen online coaching materiaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

3.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan KW online coaching programma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

3.4 Note: de challenge programma zijn gratis qua deelname

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van alle online KW programma’s zijn intellectueel eigendomsrechten van Kelly Weekers. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij KW.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je KW een direct opeisbare boete van vijfduizend Euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend Euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 5. Materialen en licenties

Het is het streven van KW om de materialen ten behoeve van de online coaching programma’s levenslang online te laten inzien, maar KW kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaatsvinden door bijv. verandering van url, informeert KW altijd drie maanden van te voren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan info@kellyweekers gemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor risico deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 KW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 KW is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart KW voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

6.3 KW is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het online coaching programma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het online coaching programma met KW zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van KW, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wetbevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Laren, april 2018